Growing thymic granuloma adjacent to a thymic cyst mimicking malignancy: a case report

Tetsu Takeda, Takashi Eguchi, Sachie Koike, Tsutomu Koyama, Shunichiro Matsuoka, Kentaro Miura, Kazutoshi Hamanaka, Yayoi Satoh, Takeshi Uehara, Kimihiro Shimizu