The impact of pathological analysis on endobronchial ultrasound diagnostic accuracy

Alessandro Bandiera, Gianluigi Arrigoni